Eduki publikatzailea

2017rako Aurrekontuak behin betiko onartu ditu Usurbilgo Udalak

2017. ekitaldiari dagokion Aurrekontu Orokorraren jendaurreko erakusketaren legezko epea amaitu delarik eta inolako erreklamazio edo oharrik egin ez denez, aipaturiko Aurrekontua behin betirako onartua geratzen da.

2017·01·29


Udal Erregimenari buruzko Oinarriak arau tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 112.3 artikuluan, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 15. artikuluan eta indarrean dauden beste Arauak ezarritakoa betez, aipatu Aurrekontu Orokorra Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen da kapituluka laburturik:
 
 
SARREREN EGOERA:
 
1 Zuzeneko zergak ................................... 2.889.200
2 Zeharkako zergak .................................. 440.000
3 Tasak eta bestelako sarrerak ............... 2.166.325
4 Transferentzia arruntak ........................ 5.034.712
5 Ondarezko sarrerak ............................... 50.900
6 Inbertsio errealak besterenganatzea .. 476.327
 
Guztira ........................................ 11.057.464
 
 
GASTUEN EGOERA
 
1 Pertsonal gastuak ................................. 3.800.000
2 Ondasun arrunten erosketak ............... 4.796.686
3 Finantza gastuak ................................... 20.000
4 Transferentzia arruntak ........................ 800.873
6 Inbertsio errealak .................................. 1.220.837
7 Kapital transferentziak ......................... 84.068
9 Pasibo finantzarioak ............................. 335.000
 
Guztira ........................................ 11.057.464