Errenta aitorpena euskaraz

Errenta aitorpena euskaraz

 

Autolikidazio proposamena

Jasotako proposamena onartzerakoan, telefonoz zein internet bidez, euskaraz egin nahi duzula esan, eta aurrerantzean ogasunak agiriak euskaraz bidaliko dizkizu.

Mekanizatua

 • Hitzordua hartzerakoan, adieraz ezazu ogasunarekin harremanak euskaraz izan nahi dituzula.
 • Horrela eskatuz gero, ogasunarekin harremana euskaraz izan dezakezu, bai aurrez aurre, eta bai telefonoz zein Internet bidez ere.
 • Ogasunak sinatzeko ematen dizun orria ere euskaraz jaso dezakezu.

Internet bidezkoa

 • Errenta programaren euskarazko bertsioa jaitsi Internetetik eta hobetsitako hizkuntza atalean euskara hautatu.
 • Aholkularitzaren bat aukeratzen baduzu, berariaz adierazi beharko duzu aitorpena euskaraz egin nahi duzula.
 • Beste modu batean egiten baduzu (finantza erakunde batean, esaterako), euskaraz egiteko eska dezakezu).

Hiztegitxoa

 • ATXIKIPEN retención
 • BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA (BEZ) impuesto sobre el valor añadido (IVA)
 • EKARPEN aportación
 • ETEKIN GARBI rendimiento neto
 • ETEKIN GORDIN rendimiento bruto
 • ETEKIN OSO rendimiento integro
 • GASTU KENKARIDUN gasto deducible
 • HOBARI bonificación
 • IDENTIFIKAZIO FISKALEKO ZENBAKIA (IFZ) número de identificación fiscal (NIF)
 • IRABAZPIDEZKO ERREGIMEN EKONOMIKOA régimen económico de gananciales
 • JARDUERA EKONOMIKOAREN GAINEKO ZERGA (JEZ) impuesto sobre actividades económicas (IAE)
 • KAPITAL HIGIEZIN capital inmobiliario
 • KAPITAL HIGIKOR capital mobiliario
 • KENKARI deducción
 • LANBIDEARTEKO GUTXIENEKO SOLDATA salario mínimo interprofesional
 • MAILEGU préstamo
 • OGASUNA Hacienda
 • OINARRI EZARGARRI base imponible
 • ONDAREAREN GAINEKO ZERGA (OZ) impuesto sobre el patrimonio (IP)
 • ONDASUN BEREIZKETARAKO ERREGIMEN EKONOMIKO régimen económico de separación de bienes
 • ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA (OHZ) impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)
 • PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA (PFEZ) impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)
 • SORTZAPEN devengo
 • ZERGADUN contribuyente
 • ZERGALDI periodo impositivo